Aneboda Fiskodling - En kort beskrivning av verksamheten och dess fiskhälsoarbete

 

Svensk Miljökontroll AB, Aneboda Fiskodling, bedriver sättfiskodling av gräskarp, spegelkarp och praktkarp. Odlingen sker på fastigheten Aneboda Fiskodling i Växjö kommun och består av ca 45 ha dammar på en total fastighetsyta om ca 90 ha.

Karpodlingen startade här redan 1906 av Södra Sveriges Fiskeriförening med syfte att, som det står i de gamla stadgorna, ”frambringa för Sverige lämpade raser av karp och sutare” för både odling och genom utplantering öka avkastningen i det svenska insjöfisket. Södra Sveriges Fiskeriförening levererade, för detta ändamål, framför allt karp för utplantering i svenska sjöar och för odling i dammar och mindre vatten. Odlingen av karp har sedan dess bedrivits obrutet i Aneboda. Under senare år sätts karp ut mest för sportfiske. Många anser karpen vara den ultimata sportfisken eftersom den är skygg, blir stor och är svår att få på kroken. Dessutom är den mycket tålig och klarar hantering och återutsättning mycket bättre än flera andra arter.

Verksamheten utökades 1975 med reproduktion och odling av gräskarp (Ctenopharyngodon idella). Syftet var att ta fram metoder för reproduktion och odling av Gräskarp för miljövårdande ändamål i svenska vatten. Därmed inleddes en 10-årig försöksperiod som skulle visa att vuxna gräskarpar kan leva och fungera som växtreducerare samt att de inte kan reproducera sig eller på annat sätt utgöra ett okontrollerbart hot mot svenska arter och ekosystem. I Sverige finns inte de naturliga förutsättningarna för att gräskarpen skall kunna leka eller för rom och larver att kunna utvecklas. Efter den 10-åriga försöksperioden slog dåvarande Fiskeristyrelsen 1984 fast att gräskarpen som en ny art i den svenska fiskfaunan som kan användas för avsett ändamål i svenska vatten.

I samband med försöksverksamheten uppfördes slutna recirkulerande innomhushallar för tempererad reproduktion och odling. Det slutna odlingssystemet består av ett fyrtiotal produktionsbassänger som är anslutet till ett biologiskt reningsverk med en vattenvolym om ca 450 m3.

Dammodlingen används för extensiv produktion av karp och gräskarp under perioden maj till september samt till förvaring under vintern. Genom att kombinera odling av karp med odling av gräskarp tillvaratas den naturliga produktionen av insekter, bottenfauna och vattenväxter. Det kan vara nödvändigt att under sensommaren stötta en sviktande naturlig födotillgång med ett tillskott av t ex en mindre mängd spannmålsfoder. Den totala avkastningen med denna metod blir mycket god. ”Foderkonverteringen” (FCR) räknat på traditionellt sätt kan lätt bli så god som 0,2. Det betyder att utfallet i fiskvikt blir mer än 5 ggr den tillsatta fodervikten. Traditionell odling av t ex laxartade fiskar har en foderkonvertering på ungefär 1,2.

Utleveranserna av gräskarp uppgår till ungefär 3000 individer per år och antalet levererade spegelkarpar och praktkarpar varierar beroende på utsättningsplaner, men uppgår vanligtvis till mellan 1000 och 5000 st. Totala produktionen uppgick för år 2013 - som kan betraktas som ett normalt år - till ungefär 4,8 ton gräskarp och karp.

Sedan introduktionen i Sverige har gräskarp satts ut i över 7000 st olika vatten, d v s sjöar, dammar och vattendrag. Resultaten har överlag varit mycket goda och problem med igenväxning har åtgärdats. Några biverkningar i form av t ex övergödningstendenser orsakade av gräskarpens avbetning har inte kunnat påvisas.

Karpodlingen i Aneboda är den äldsta i obruten drift varande fiskodlingen i Sverige. Odlingen har ett eget avelsprogram och är helt självförsörjande vad gäller odlingsmaterial. Av säkerhetsskäl sker inga inleveranser av fisk eller kräftdjur till odlingen.

Aneboda Fiskodling är ansluten till Jordbruksverkets offentliga fiskhälsokontroll. Kontroller sker årligen med provtagning på den odlade fisken avseende fiskpatogena virus så som SVC (vårviremi hos karp). Kontrollen omfattar även odlingens hygienplan samt att odlingen uppfyller de hygienkrav som ställs på vattenbruksföretag.

Odlingen är den enda dokumenterat smittfria karpodlingen i Europa som även kan uppvisa historisk smittfrihet. Detta var en av de viktiga argumenten för att EU skulle bevilja de tilläggsgarantier som Jordbruksverket ansökte om i samband med EES-förhandlingarna och sedermera EU-inträdet. Tilläggsgarantierna är en förutsättning för att Sverige skall kunna bibehålla och värna om sin unika smittfrihet avseende sjukdomar på karpartad fisk.

Utöver den obligatoriska provtagningen har odlingen ett frivilligt provtagningsprogram, som utformats i samråd med Jordbruksverket och Distriktsveterinärerna. Provtagningen sker på vild fisk, gäddor, från odlingens närhet, inom samma vattensystem, samt prover på odlad karp avseende sjukdomen KHV (koiherpes-virus). Vilken inte finns i svenska vatten men kommit in och påvisats på importerad levande fisk.

Alla årliga provtagningar har utfallit negativa avseende såväl virus som övriga smittämnen. Eftersom odlingen är dokumenterat och historiskt smittfri råder inga smittskyddsmässiga restriktioner rörande leverans av utsättningsmaterial inom Sverige.

I samråd med SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, infördes på 80-talet ett program för att säkerställa att leveranser från odlingen är fria från sporer av algsvampen Aphanomyces astaci, vilken är en obligat parasit mer känd under namnet kräftpest. Sporerna av kräftpest är beroende av värddjur, kräftor, för att överleva. Beroende på vattentemperatur överlever sporerna endast någon vecka utan sitt värddjur. På odlingen förekommer inga kräftor och den källsjö som odlingen tar sitt vatten från är naturskyddad. Eftersom kräftpest anses kunna spridas mellan vatten genom t ex redskap och fåglar går alla karpar före leverans i slutna recirkulerande system – där inga kräftdjur förekommer - för att eliminera eventuella levande sporer.

Leveranser av gräskarp och karp sker över hela landet med tonvikt på södra Sverige. Vid transporterna används ett speciellt framtaget emballage som är godkänt av Jordbruksverket och Länsstyrelsen (bilaga). Med detta möjliggörs en säker och effektiv metod att transportera gräskarp och karp. Karparna går i en hermetiskt tillsluten miljö direkt från odlingen till utsättningsvattnet vilket garanterar att smittskyddskedjan är obruten.

Alla leveranser sker direkt från odlingen till kundens vatten, utan några mellanhänder eller kontakt med möjliga smittkällor. Odlingen levererar alltså inte till någon grossist, detaljist eller för vidare försäljning.

En leverans av karp och gräskarp från Aneboda Fiskodling är således en garanti för att materialet uppfyller de hälsokrav som ställs på sättfisk.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår
Produktion WebbPartner